Polityka prywatności

Medi Horizon Clinic Polityka prywatności – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Adres naszej strony internetowej to: www.medihorizon.pl 

Drodzy Państwo niniejszą ogólną klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych:

– zainteresowanych usługami Medi Horizon Clinic sp. z o.o.,

– odwiedzających niniejszą stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych należące do Medi Horizon Clinic  sp. z o.o.,

– kontrahentów będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta Medi Horizon Clinic sp. z o.o., jak również reprezentanci, pełnomocnicy, czy też tzw. osoby kontaktowe występujące w imieniu kontrahentów.

Celem niniejszego komunikatu Polityka prywatności jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez „Medi Horizon Clinic” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-672 , ul. Domaniewska 39A . Medi Horizon Clinic pełni w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, „Medi Horizon Clinic”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty.

Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.


Polityka prywatności – Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Medi Horizon Clinic przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenie państwu usług medycznych i wypełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych w tym zakresie. Jak również  także w prawnie uzasadnionych interesów administratora (tj., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO). W pozostałych przypadkach Medi Horizon Clinic przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Medi Horizon Clinic, świadczenia na rzecz Państwa usług, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Podstawy upoważniające Medi Horizon Clinic do przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane przez Medi Horizon Clinic zgodnie z określonymi podstawami i w jasno wskazanych celach, tj.:

a. udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew. także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami) – podstawa przetwarzania:zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym osobą fizyczną – podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/lub działanie podjęte przez Medi Horizon Clinic na żądanie podmiotu danych przez zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c. przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy tez reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów – podstawa przetwarzania:realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się realizację działalności statutowej Medi Horizon Clinic,

d. przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę internetową, jak i konta w mediach społecznościowych Medi Horizon Clinic – podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim marketing usług własnych,

e. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki rachunkowe, podatkowe, czy też realizacja rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, jak i obsługa incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Medi Horizon Clinic przetwarza Państwa dane w następujących celach wynikających z ciążących na nim prawnych obowiązków, a wynikających z przepisów regulujących świadczenie usług medycznych:

a)    prowadzenia, przechowywania i udostępniania Państwu dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta,
b)    weryfikacji Państwa uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celu ich rozliczania, w szczególności z NFZ, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych,
c)    odbierania i archiwizowania przez Medi Horizon Clinic Państwa oświadczeń odnośnie udostępniania Państwa dokumentacji medycznej.

Cele, w których Medi Horizon Clinic może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

a)    zapewnienie kontaktu z Państwem, informowanie Państwa o zarezerwowanych wizytach lekarskich, ich potwierdzeniu lub odwołaniu oraz w innych sprawach związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi,
b)    zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki medycznej Medi Horizon Clinic,
c)    współpraca z zewnętrznymi kontrahentami i partnerami, w zakresie w jakim działania te nie naruszą tajemnicy lekarskiej,
d)    marketing własnych usług,
e)    gdy znajdzie to zastosowanie, cele związane z prowadzeniem postępowań spornych przez Medi Horizon Clinic oraz postępowań przed organami władzy publicznej (np. PIP, US).

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny do świadczenia usług medycznych. Wymóg ten wynikający w szczególności z ustawy o prawach pacjenta.

W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora wskazanych powyżej. Jak również  także wykonania umowy z Państwem o ile ma to zastosowanie. Medi Horizon Clinic przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.
Brak podania przez Państwa danych osobowych może stanowić przeszkodę lub uniemożliwić świadczenie Państwu usług medycznych lub realizacji umowy przez Medi Horizon Clinic.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, źródłem tych danych tj. w szczególności imienia, nazwiska, danych kontaktowych jak e-mail czy numer telefonu jest pacjent Medi Horizon Clinic upoważniający Państwa do udostępnienia Państwu jego dokumentacji medycznej, Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródła (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcy danych osobowych

W toku normalnego prowadzenia działalności Medi Horizon Clinic może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców. Z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, gdy jest to niezbędne w procesach biznesowych.

Staramy się zapewnić wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnić ciążących na Medi Horizon Clinic obowiązków prawnych.

Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

a)    dostawców usług zaopatrujących Medi Horizon Clinic w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie. Jak również zarządzanie organizacją Medi Horizon Clinic (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
b)    kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
c)    dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających Medi Horizon Clinic w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
d)   organy władzy publicznej,

Czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej  informacji powyżej. Reasumując czyli tzn. w celu świadczenia usług medycznych lub w celu realizacji umowy łączącej Państwa z Medi Horizon Clinic, a po ich zakończeniu/rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługujące Państwu prawa Polityka prywatności

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

1.    Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
2.    Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
3.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
4.    Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
5.    Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo Medi Horizon Clinic
6.    Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez Medi Horizon Clinic naruszają prawo. W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Medi Horizon Clinic dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

Postanowienia końcowe – Polityka prywatności

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez Medi Horizon Clinic. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami. Staramy się gwarantować ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

Informacja o plikach Cookies

1. Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki Cookies, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

2. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej.

3. Pliki Cookies, a w tym Cookies sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat urządzenia końcowego, jak i wersji przeglądarki, która jest używana przez osobę fizyczną. Zadania te realizowane są dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.

4. Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację umożliwić.

W przypadku pytań dotyczących Państwa danych oraz polityki prywatności oraz uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod@medihorizon.pl.